Řízení o pozůstalosti

V řízení o pozůstalosti provádí úkony notář jako soudní komisař, kterého tím soud pověřil. Přidělování jednotlivých pozůstalostí se řídí rozvrhem činnosti notářů pro obvod Okresního soudu v Olomouci, kde platí, že příděl dědických věcí pro jednotlivé notáře se děje dle časového rozvrhu, a to podle data úmrtí zůstavitele.

Notář má právo na odměnu za úkony, které v řízení provedl jako soudní komisař osobně nebo které z jeho pověření provedli jeho zaměstnanci, dále má právo na náhradu hotových výdajů a na náhradu za daň z přidané hodnoty.


Průběh řízení o pozůstalosti je upraven zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Odměna notáře jako soudního komisaře se řídí vyhláškou č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif).